Jaarvergadering - Buurtvereniging Onger de Wieje

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Jaarvergadering

activiteiten > 2015

Hallo beste Onger de Wiejers.

Zoals jullie weten vieren we dit jaar ons 25 jarig jubileum.

De jaarvergadering zou dit jaar bij Mispadenhof zijn, maar door een mis communicatie kan dat helaas niet doorgaan.( Twan we hauwe er nog eine te good van dich  :)
We zijn de afgelopen dagen als bestuur naarstig op zoek gegaan voor een andere locatie.
En de jaarvergadering zal plaats vinden……………………………….. ja hoor, in het oude café van Fred Puts
Het leek ons wel een leuke locatie waar we vroeger vaak zijn gekomen om daar nog eens een vergadering te houden.

En als klapper hebben we nog na afloop de mystery guest.
Het zal een avond worden met sterke verhalen en waar we veel zullen lachen.
We hopen op een grote opkomst, aan bestuur zal het niet liggen

Dus mensen let op de vergadering is bij Fred in het café
Graag hadden we  geweten wie er allemaal komt.
Opgave kan hier naast.
   
    
Agenda jaarvergadering 28 maart 2015 in oude cafe Fred Puts.


1.          Opening , aanvang 19.30 uur

2.          Mededelingen

3.          Notulen jaarvergadering 15maart 2014
            Notulen van de jaarvergadering 2014 zijn te vinden op de website, onder tap blad  Jaarvergadering.

4.          Jaarverslag 2014

5.          Kascontrole commissie / benoeming nieuwe commissie
            Marjolein  van Dijk,Beckers, aftredend
            Trudy Beckers

6.          Financieel Jaaroverzicht

7.          Bestuursversterking

            Meer bestuursleden zijn van harte welkom zodat het bestuur uitgebreid kan worden.
                                                         
8.         Activiteiten 2015 – onder voorbehoud

9.         Rondvraag

10.       Sluiting vergadering.

11.        Optreden mystery guest.

12.        Eine drinke.

Volgende activiteiten.   

   4 april Paaseitjes rapen / brunch
   13 juni All you can Onger de Wieje
   14 juni Pancakes
   27+28 juni  Havendagen
 

OPGAVE JAARVERGADERING

 Jaarvergadering  zaterdag 15 maart 2014 in het Baekerhoes.

Aanwezig: Bestuur:  Wim Schlicher; Mattie Deckers; Petra Coolen, Chantal Maassen en Jose van Zantvoort.
Leden: Rene Smeets; Marian; Trudy en Ton Beckers; Bart Kemp; Frieda en Peter Evers; Ruud en Yvon Diederen; Wil Coolen; Kim van Kessel-Goldsteijn en Cor van Monfort.

Afwezig met kennisgeving:  fam. Van der Goot; fam. Welters; fam Bekkers; fam. Jochems; fam. Meuwissen; fam Houben

Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.19 uur. Nadat we eerst genoten hebben van de repetitiemuziek van de fanfare.

Notulen jaarvergadering zondag 6 januari 2013.
Er zijn geen opmerkingen. De notulen worden goedgekeurd met dank aan de samenstellers.

Jaarverslag secretariaat.
Op de passactiviteit waren er 23 kinderen; koninginnendag is niet echt een activiteit van onze vereniging, maar wordt georganiseerd door het oranjecommitee; Op de bbq waren 31 volwassenen; NL Doet heeft geld opgeleverd voor de vereniging;; Op de wijnproeverij waren 29 leden en 6 intro’s; de filmavond is niet doorgegaan dit jaar en op de brunch waren 35  volwassenen en 11 kinderen. Na  de nieuwjaarsbrunch was er een leuke huifkarrentocht.

Jaarverslag penningmeester.
Matty deelt het financieel jaarverslag 2013 uit.  Hij heeft 4 kolommen gemaakt, zodat duidelijk wordt wat alle inkomsten en uitgaven zijn. Maar ook hoeveel  een activiteit kost.  (kolom 3: uitgaven minus de eigen bijdrage).
De havendagen heeft geld binnen gebracht. 600 euro. Dit is niet te vinden op de begroting van 2013, omdat we geen factuur hadden gestuurd en daarom is dit geld pas in januari 2014 binnengekomen. Komt dus terug op de begroting van 2014.
Ook hebben we in komsten gehad omdat we het springkussen een paar keer verhuurd hebben.
Frieda vraagt waar de donaties vandaan komen: deze komen van de gemeente en van NL Doet.

Verslag Kascontrole commissie.
De kascontrole commissie bestond uit Bart Kemp,  en Marlou Tummers.  Bart vermeldt dat de bankrekening is gecontroleerd, dat de facturen zijn opgevraagd.  Alles zag er keurig netjes uit. De penningmeester krijgt een compliment en de voorzitter bedankt de commissie voor de controle.De

Decharge penningmeester.
De kascommissie heeft de jaarrekening goedgekeurd en verleent decharge aan de penningmeester en het bestuur.

Benoeming Kascontrolecommissie.
De nieuwe kascontrole commissie bestaat uit Wil Coolen en Trudy Beckers. Reserve is Marjolein van Dijk.

Aftreden bestuursleden Petra Coolen, Chantal Maassen,, Marian Romeijnders en Remco Veugen.
Chantal en  Petra worden bedankt voor hun inzet en werkzaamheden als bestuurslid.  Marian en Remco zijn nu niet aanwezig maar zij worden bedankt.
Wim verzoekt dringend om nieuwe bestuursleden. Niemand geeft zich op en daarom zullen er mensen direct gevraagd gaan worden. Met drie bestuursleden is het onmogelijk werken.

Frieda vraagt of er iets in de statuten staat of het wel mogelijk is dat er in 1 keer 4 bestuursleden tegelijk vertrekken. Wim geeft aan dat ieder aftredend bestuurslid zijn eigen goede redenen heeft om te stoppen en dat we daar niets aan kunnen doen.
Bart meldt dat hij zich 2 x heeft aangemeld om mee te helpen bij een activiteit en dat hij niets gehoord heeft. Ook wist hij van te voren niet dat de fietstocht niet door ging. Dit mag natuurlijk niet gebeuren!
Frieda geeft aan dat er veel werk bespaard kan worden als je een groepje een activiteit laat organiseren, een budget geeft en dat ze het dan allemaal zelf kunnen regelen, zonder dat het bestuur werk heeft. Het is niet leuk om  aan te geven dat je mee wilt helpen en dan blijkt dat alles al is geregeld en je alleen de tent op kunt zetten.
De paasactiviteit is zo’n activiteit die draait goed en op zichzelf.

Programma 2014. Data is al aan gepast.Laatste nieuws op  www.ongerdewieje.nl
22 maart: NL Doet. Het geld is binnen. Het is al volgende week. Er zal een email uitgestuurd worden naar de leden.

19 april: Pasen. Kim Goldsteiijn organiseert dit samen met Judith en Nicole.
26 april: Koningsdag. Dit is een lopend programma georganiseerd door Oranjecommitee.
20  juni: fietstocht: Yvon Diederen en Frieda Evers
22  augustus: straattheater. Kan gecombineerd worden met een fietstocht: Hans van de Goot
13 september: BBQ . Idee: combineren met dorpsschieten?
Locatie: Jo Houben- Tergouwen?  Bart Kemp en Ruud Diederen.
21 september: (avond) wandeltocht: Marian. Informatie volgt via de email.
27 september: Burendag. Het is dan ook kermis.
4 oktober: Bierproeverij: Twan is al gevraagd om dit te organiseren.

Website: www.ongerdewieje.nl
Matty heeft de website in beheer. Iedereen kan informatie aanleveren en dit kan snel op site geplaatst worden. Zodat deze dynamischer wordt en meer bezocht zal worden.
Reclame mag ook!

Rondvraag.
Trudy: contributie: daar krijg je nog een email over
Peter: volgend jaar jubileumjaar. Is bestuur daar al mee bezig? Inderdaad bestaat Onger de wieje sinds 1990, maar we zijn er nog niet mee bezig.
Wil: Zoveel activiteiten, zo weinig animo. Moet je je niet gewoon bij een paar activiteiten houden? Dit hebben we vorig jaar gedaan. Risico van paar activiteiten is dat je dan helemaal niets meer doet.
Bart: Laten we het positief houden. De kern is 30/40 buurtbewoners, die zijn er steeds en daar doe je het voor.
Frieda: We kunnen ook meer adhoc dingen doen. Goed idee. Mailtje naar buurtvereniging, wie doet er mee en het is geregeld. Prima. Is ook bedoeling van de nieuwe website, om die daarvoor intensiever te gebruiken.
Cor: Geef ruimte aan spontane ideeen en bedankt de bestuursleden voor hun werk.
Sluiting.

 
 
 
HTML Hit Counter
Free Hit Counter
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu